Наркология

Столяренко А. Н.
Особливості інтернет−поведінки у хворих на залежність від галюциногенів
80 - 82
Лобанов И. Ю.
Психосоціальна складова формування розладів, спричинених уживанням алкоголю в підлітковому віці
83 - 85
Городокін А. Д.
Особливості патопластичної модифікації психопатологічних симптомів в осіб, які перебувають на програмі замісної підтримуючої терапії
85 - 89
Лобанов І. Ю.
Особливості патопсихологічної складової алкогольної залежності на етапах її формування у підлітків
90 - 92
Чугунов В. В., Підлубний В. Л., Плєхов В. А.
Характер психологічного реагування студентської молоді на вторинну шкоду, пов’язану з уживанням алкоголю оточуючими
82 - 84
Аталієва А. О.
Стресове навантаження осіб із хімічною адикцією на різних етапах життєвого шляху
85 - 88
Сосін І. К., Бабенко Є. Ю., Гончарова О. Ю.
Клініко−дидактичні парадигми алкогольних амнезій та палімпсестів у наркології
79 - 88
Гапонов К. Д.
Структурно−феноменологічний аналіз агресивності й ворожих реакцій у хворих з алкогольною залежністю та різним рівнем психосоціального стресу
89 - 97
Столяренко А. М.
Стан поведінкових патернів, асоційованих із інтернет−користуванням, у хворих на залежність від алкоголю
98 - 100
Кочарян О. С., Савіна М. В., Слюсар В. В., Антонович М. О.
Особливості «Я»−концепції наркозалежної особистості
66 - 71
Крамченкова В. О.
Системна сімейно−реконструктивна психокорекція тютюнової адикції
71 - 76
Рощупкіна Т. М.
Сучасні погляди на вивчення алкоголізації населення та її наслідків
77 - 84
Животовська Л. В., Борисенко В. В., Назаренко С. М.
Оцінка ефективності лікувально−реабілітаційних заходів при запійних формах алкогольної залежності
77 - 80
Сосін І. К., Гончарова О. Ю., Чуєв Ю. Ф.
Патопсихологія тривожних розладів при алкогольній залежності: клінічні та дидактичні парадигми
83 - 93
Животовська Л. В., Борисенко В. В., Скрипніков А. М.
Особистісні особливості пацієнтів із запійними формами алкогольної залежності
67 - 70
Чугунов В. В., Курило В. О., Данілевська Н. В.
Поєднана методика електросудомної терапії з постіктальним навіюванням у лікуванні наркологічних хворих
92 - 95
Животовська Л. В., Сонник Г. Т., Борисенко В. В.
Вплив геліогеофізичних чинників на динаміку показників стаціонарного лікування пацієнтів з алкогольною залежністю
96 - 99
Ярий В. В.
Адиктивний статус дружин чоловіків із алкогольною залежністю
82 - 89
Кидонь П. В.
Мотиви вживання канабіноїдів хворими на параноїдну форму шизофренії
90 - 92
Ярий В. В.
Психоемоційний стан і рівень психосоціального стресу у дружин пацієнтів з алкогольною залежністю
92 - 96
Сосін І. К.
Інтегрована терапія гашишної залежності із застосуванням комп'ютерної аутотренінгової системи "Вiofeedback"
97 - 104
Пономарев В. И., Архипенко Е. П.
Диагностика кроссполовых акцентуаций полоролевого поведения у женщин, зависимых от алкоголя, с расстройствами полоролевого поведения нетранссексуального типа
82 - 88
Страшок О. А.
Процессы свободнорадикального окисления и формирование неспецифических адаптационных реакций при алкогольном абстинентном синдроме
103 - 107
Захарова А. Н.
Продукты окисления белков и липидов при острой алкогольной интоксикации и синдроме алкогольной зависимости
108 - 110
Артемчук К. А.
Зміни патерну вживання алкоголю і ставлення до нього під впливом тривалого сенсибілізуючого лікування в осіб із резистентною до терапії алкогольною залежністю
67 - 81
Гайдабрус А. В.
Результати параклінічних обстежень колишніх військовослужбовців, залежних від алкоголю
82 - 86
Сквира И. М.
Влияние психологических рецидивоопасных факторов на устойчивость ремиссии у пациентов с алкогольной зависимостью
73 - 77
Артемчук К. А.
Технологія та результати лікування хворих на алкогольну залежність інгібіторами ацетальдегіддегідрогенази
78 - 89
Гайдабрус А. В.
Соматичний і психоневрологічний статус колишніх військовослужбовців із алкогольною залежністю
90 - 94
Златковський В. В.
Психологічні чинники наркотичної залежності у хворих, які вживають психоактивні речовини
95 - 98
Рябухин К. В.
Соотношение типа акцентуации и модели полоролевого поведения у женщин, страдающих хроническим алкоголизмом
98 - 101
Возний Д. В.
Особливості самосприйняття чоловіків, які хворіють на хронічний алкоголізм
102 - 105
Гончарова Е. Ю.
Динамика показателей качества жизни в процессе курсового мембранного плазмафереза у пациентов с опиоидной зависимостью
120 - 123
Малев А. Л.
Диагностическая роль карбонильных производных в диагностике алкогольных синдромов
124 - 127
Рыткис И. С., Табачников С. И., Васильева А. Ю., Гуркова А. В.
Математическая модель прогнозирования веро−ятности отказа от табакокурения у молодежи
97 - 102
Сквира И. М.
Сравнительная структура показателя качества жизни у лиц с алкогольной зависимостью в полной ремиссии и в рецидивоопасных клинических ситуациях
103 - 107
Друзь О. В.
Діагностичне значення тривоги і депресії в структурі синдрому відміни опіоїдів
108 - 115
Гончарова Е. Ю.
Патогенетические и клинические основы антиболевого эффекта мембранного плазмафереза при опиоидной зависимости
116 - 120
Вієвський А. М.
Наукове обґрунтування, змістовне наповнення та специфічні особливості складової комплексної багаторівневої системи профілактики вживання психоактивних речовин у дітей та підлітків, спрямованої на учнів 1–11 класів загальноосвітніх закладів І–ІІІ ступенів навчання
67 - 75
Вієвський А. М.
Загальні положення, структура та зміст комплексної багаторівневої системи профілактики вживання психоактивних речовин у дітей та підлітків, спрямованої на батьків учнів загальноосвітніх закладів I–III ступенів навчання
56 - 63
Андрух П. Г.
Особенности эмоциогенеза и его модельные нарушения у лиц с зависимостью от психоактивных веществ
70 - 73
Пшук Є. Я.
Деякі психологічні ресурси процесу соціальної підтримки хворих, залежних від алкоголю
74 - 76
Балабуха О. С., Малахов В. В., Малахов В. А.
Наркотизация общества как следствие аддиктивного характера современной западной культуры
67 - 70
Пшук Є. Я.
Деякі психологічні предиктори формування поведінкових патернів у хворих на алкогольну залежність
71 - 76
Сосін І. К., Слабунов О. С., Чуєв Ю. Ф.
Інтеграція медичної психології та наркології (на моделі стресопсихотерапії алкогольної залежності)
84 - 87
Эль−Дакдуки И. М.
Факторы, влияющие на развитие хронического алкоголизма
88 - 91
Пшук Є. Я., Маркова М. В.
Особливості комунікативних копінг−ресурсів хворих на алкогольну залежність
205 - 208
Шляхов И. Н.
Личностные особенности женщин с тревожно−депрессивными расстройствами, коморбидными с алкогольной зависимостью
67 - 71
Пономарев В. И.
Применение электромагнитных излучений крайне высокой частоты и крайне низкой интенсивности при лечении токсикоманий, возникших вследствие злоупотребления летучими органическими соединениями
72 - 76
Хома Т. Я.
Психическое состояние мужчин молодого возраста с сексуальными расстройствами и алкогольной зависимостью
88 - 92
Шах М. А.
Взаимосвязь инфантилизма мужчин, страдающих гашишной зависимостью, с полоролевыми и психосексуальными характеристиками
86 - 91
Жданова М. П.
Характерологические и личностные особенности женщин при алкоголизме
53 - 57
Шумейченко М. А.
Индивидуальные особенности субъективного контроля мужчин с гашишной зависимостью
58 - 60
Крамченкова В. А.
Семейные предикторы наркотизации
61 - 64
Крамченкова В. А.
Паттерны межличностного взаимодействия в семьях наркозависимых
89 - 92
Жданова М. П.
Становление личности и эмоциональное состояние детей при алкоголизме у матери
93 - 96
Пономарьов В. І.
Механізми та клініко−нейропсихологічні закономірності формування аддикцій до летких органічних сполук у дітей та підлітків
62 - 65
Шумейченко М. А.
Особенности личности мужчин, страдающих гашишной зависимостью
88 - 91
Пономарев В. И.
Особенности ингаляционной токсикомании у детей и подростков
92 - 96
Кузьмінов В. Н.
Сприйняття психічних порушень та показник якості життя у хворих, що пренесли алкогольний делірій
83 - 86
Сосин И. К., Крамченкова В. А.
Психология семейной наркотической созависимости
41 - 46
Мартыненко А. А.
Психологическое обоснование вторичной психопрофилактики алкогольной зависимости способом эмоционально− волевого тренинга
47 - 54
Шумейченко М. А.
Мотивационный компонент в структуре личности мужчин, страдающих гашишной зависимостью
55 - 59
Наверх