ДО УВАГИ АВТОРІВ!

При направленні статті до редакції необхідно дотримуватися таких правил.

1. Стаття повинна супроводжуватися офіційним направленням від організації, в якій виконана робота, і мати візу наукового керівника.

2. Стаття повинна бути підписана всіма авторами. На окремій сторінці необхідно повідомити про себе такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, вчений ступінь, звання, місце роботи, посаду, поштовий індекс і адреса для листування, телефон (и) для контакту, телефон (домашній, службовий).

3. Назва статті, прізвища та ініціали авторів, анотація, об'ємом не більше 1/3 сторінки, і ключові слова повинні бути приведені російською, українською та англійською мовами.

4. Додатково російською та англійською мовами повинен бути представлений реферат за вимогами ДЕСТ 7.9-95, об'ємом 1-1,5 сторінки, що включає тему без повторення назви статті, мета роботи, методи або методологію проведення роботи, результати і висновки.

5. Текст статті, представлений російською або українською мовою повинен бути відредагований і вивірений, зазначений індекс УДК. Всі ілюстрації, таблиці, формули, дозування препаратів повинні бути візувати автором на полях.

6. Надані для публікації статті за матеріалами дисертацій згідно з Постановою ВАК України від 15.01.2003р. № 7-05 / 1 повинні мати такі необхідні елементи (без виділення рубрик): постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор; виявлення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей (постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів; висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

7. Стаття повинна бути представлена ​​в електронному вигляді на дискеті або компакт-диску в наступних форматах: текст - DOC, RTF - шрифтом Times New Roman (14-й кегль) через півтора інтервали з полями зліва - 3,5 см, праворуч - 1 см, зверху і знизу - по 2,5 см; ілюстрації - TIFF, 300 dpi (для фотографій) і CDR, AI (для векторної графіки). Обсяг статті - орієнтовно 10-12 сторінок, включаючи таблиці і малюнки.

8. Стаття, відповідна файлу, повинна бути представлена ​​на паперовому носії у двох примірниках з пронумерованими сторінками.

9. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною, малюнки та діаграми - чіткими. Ілюстративний матеріал розміщується в тексті.

10. Таблиці повинні бути компактними, мати назви. На все малюнки і таблиці в тексті потрібно робити посилання і на полях вказувати номер і місце їх розташування.

11. Посилання на літературні джерела дають в тексті цифрами в квадратних дужках. Список літератури подається в порядку згадування робіт в тексті.

12. При позначенні препаратів авторам слід використовувати загальноприйняту номенклатуру (, див. Посібник для лікарів М. Д. Машковська «Лікарські засоби»). Доцільно приводити 2-3 основних синоніма (в дужках).

13. Одиниці фізичних величин призводять в одиницях СІ, терміни уніфікують відповідно до Міжнародної анатомічної та Міжнародної гістологічної номенклатурами, назви захворювань з урахуванням Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду. Назви фірм і апаратів призводять в оригінальній транскрипції, вказують країну-проїводітелей.

14. У тексті загальноприйняті і часто зустрічаються терміни дають у вигляді абревіатури (перший раз обов'язково розшифрувати).

15. Редакція залишає за собою право скорочувати і виправляти текст статей.

Рукописи не повертаються.Завантажити в форматі PDF (46 KB)
Наверх