Попередня Наступна

ОСТАННІЙ НОМЕР

Том 15, №1-2' 2020г.

ПСИХОЛОГИЯ

ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ Я−КОНЦЕПЦІЇ ЛІКАРЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

канд. психол. наук доцент Л.Є. БЕГЕЗА
Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, Київ

У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення феномену "Я−концепція" і поняття "професійна Я−концепція", які аналізуються через такі характеристики: 1) частина структури загальної "Я−концепції"; 2) співвідношення розвитку особистості та професійного становлення; 3) система уявлень професіонала про самого себе як про суб""єкта професійної діяльності. Відзначено поодинокі дослідження професійної ідентичності лікарів і майбутніх медсестер; аналізуються фактори, що впливають на професійну діяльність медичного персоналу та інші детермінанти. Зазначено, що немає розробок і системного аналізу у вивченні професійної Я−концепції лікаря. Запропоновано визначення поняття "професійна Я−концепція лікаря". Представлено теоретичну модель професійної Я−концепції лікаря, і проаналізовано основні її компоненти. Розглянуто змістовність когнітивного, емоційно−оцінного, поведінкового і соціального компонентів теоретичної моделі професійної Я−концепції лікаря. Професійна Я−концепція лікаря, як феномен, включає в себе уявлення особистості про себе і про свої професійні якості; характеризується когнітивно−емоційною оцінкою своїх професійних знань, умінь, навичок, процесу професійної самореалізації під впливом суб'єктивних і об'єктивних факторів. Автором запропонована теоретична модель професійної Я−концепції лікаря, яка ґрунтувалася на основі наукових концепцій як учених, так і практичного досвіду лікарів, а також з урахуванням нейропсіхофізіологічніх теорій емоцій і теорій особистості. З огляду на аналіз як особистісних, так і професійних якостей лікарів, особливостей професійної діяльності, теоретична модель професійної Я−концепції лікаря містить такі структурні компоненти: професіоґенез лікаря, соціально−психологічні чинники, професійна Я−концепція лікаря (когнітивний, емоційно−оцінний, поведінковий, соціальний компоненти), самооцінка (Я−реальне, Я−ідеальне, Я−дзеркальне), професійні ролі, "Я−образ" лікаря, "Акме−Я−образ" лікаря. Розглянуто соціально−психологічні чинники професійної діяльності лікаря: 1) суб'єктно−суб'єктивні чинники, 2) суб'єктно−об'єктивні, 3) об""єктивні.

Ключові слова: Я−концепція, професійна Я−концепція фахівця, професійна Я−концепція лікаря, теоретична модель професійної Я−концепції лікаря.Завантажити в форматі PDF (853 KB)
Наверх